ยุติการมอบทุน วาย.เอฟ.ยู. ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ปี ค.ศ.2021-2022

ด้วย วาย.เอฟ.ยู  ยุติการมอบทุนการศึกษาโครงการของนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู. ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 2021-2022  รายละเอียด ดังแนบ ยุติการมอบทุน วาย.เอฟ.ยุ.