การประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19

ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาดและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อเผยแพร่ให้กับสถานศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ การประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19