แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ รายละเอียดดังนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงาน