“ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”

วันที่  3  กันยายน 2563 ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพรหมเวที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

นายมิน  ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  กล่าวรายงานในการจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  โดยมี ดร.นัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม  ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะวิทยากรพี่เลี้ยง  คณะผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 116  คน ร่วมพิธีเปิดและเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนานำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม อันจะทำให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการแปลงนโยบายสู่การ

ภาพกิจกรรม ตามลิงค์

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1