หน่วยพัฒนาที่ 32 (จ.สุรินทร์) เตรียมความพร้อมพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาสังกัด สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มอบหมายให้  สพป.สุรินทร์  เขต 1  เป็นหน่วยพัฒนาที่  32  เพื่อดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด สพฐ. ดังนั้น ในวันที่ 5  กันยายน  2563  จึงจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ หอประชุม ร.ร.หนองโตง”สุรวิทยาคม”  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด   โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานการประชุม