สพป.ชัยนาท จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) และเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 430 คน ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี # สพป.ชัยนาท ขอขอบคุณ ดร.สงบ วงศ์กลม ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. นางกัลยา สุทธิศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.5 และ นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้