หน่วยพัฒนาที่ 32 (จ.สุรินทร์) พัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาสังกัด สพฐ.

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มอบหมายให้  สพป.สุรินทร์  เขต 1  หน่วยพัฒนาที่  32 (จ.สุรินทร์) ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด สพฐ.  ระหว่างวันที่  6 – 20  กันยายน  2563  ณ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์  โดยความร่วมมือของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้ง 4 เขต  (สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2  เขต 3  และ  สพม. 33) ร่วมดำเนินการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. กำหนด  มีผู้เข้าพัฒนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จำนวน 72  คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 55  คน  รวมทั้งสิ้น  จำนวน 127 คน