(วันที่ 7) หน่วยพัฒนาที่ 55 ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.”

วันที่ 7 กันยายน 2563 ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ หน่วยพัฒนาที่ 55 ได้รับความรู้ในหัวข้อ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว สพป.ปัตตานี เขต 3 / หัวข้อ ผู้นำในการนิเทศ ภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัย จาก ผศ.ดร.เชาวลิต เกิดทิพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้รับความรู้ในด้านทักษะต่างๆ ตามหัวข้อการบรรยาย ฯ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1