สพป.ชัยนาท หน่วยพัฒนาที่ 20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 2 – 8  กันยายน 2563 สพป.ชัยนาท หน่วยพัฒนาที่ 20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 1 หัวข้อการพัฒนา การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ภาวะผู้นำทางวิชาการ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง  จำนวน 77 ราย ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท และ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชัยนาท