สพฐ. ประชุมผอ.-รองผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายทิศทางเดียวกัน


วันที่ 11 กันยายน 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ และบุคลากรเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน

สำหรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมปฏิบัติให้นโยบายบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในการประชุมสัมมนาวันที่ 2 ได้มีการหารือข้อราชการและข้อสังเกตการณ์ในการดำเนินงาน โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. อาทิ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ นางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น