สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Graphic Organizer การใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโดยมี นางสาวนันทิชา เหมือนเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนผังกราฟิกและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้แก่ครูปฐมวัยในสังกัดจำนวน 160 คน จาก 96 โรงเรียน วิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้คือ นางสาวสุรทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวนันทิชา เหมือนเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี คณะครูโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ นางวราพร เวชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา นางอุษณีย์ เอี่ยมสงคราม ครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี นางเกสินี เมาวิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี นางสาวสรินนา โชติพนัส ครูโรงเรียนค่ายบางระจัน นางสาวภูษณิศา กาบเครือ ครูโรงเรียนวัดกลางรนรินทร์ นางสาวภณิชชา กาบเครื่อ ครูโรงเรียนวัดโคปูน และมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป. สิงห์บุรี ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้