ประชุมสัมมนาผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย  ดร.  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม   รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  และ  ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต   1  เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี  ที่ปรึกษา รมว.ศธ. มอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง ในการประชุมผอ.เขตฯ สพฐ. ทั่วประเทศ
.
วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษายกกำลังสอง โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. อาทิ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการ “ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ” โดยเริ่มจากการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศทุกด้าน พร้อมทั้งปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง โดยปลดล็อกกลไกขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน ให้มีความยืดหยุ่นและลดข้อจำกัดของกระบวนการต่างๆ พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดให้คนเก่งมาเป็นครู และปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ตลอดจนเปิดกว้างในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อนำโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามบริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ” (Human Capital Excellence Center: HCEC) เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพครูและติดอาวุธให้ครูเก่งขึ้น โดยคาดว่าในปี 2564 จะมี HCEC ที่ตั้งขึ้นในโรงเรียนจำนวน 185 ศูนย์ ทั่วประเทศ
.
“ที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellence Platform : DEEP เพื่อรวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ไว้ในระบบและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่ทำงานแล้วได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อ Upskill และ Reskill ทำให้เกิดการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศอีกด้วย” ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าว
.
สำหรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อสื่อสารนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมปฏิบัติให้นโยบายบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
.
ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือข้อราชการและข้อสังเกตการณ์ในการดำเนินงาน โดยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. อาทิ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลต่างๆ ให้แก่ผู้มีผลงานโดดเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาทิ ประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีดสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 153 คน โล่รางวัลการประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 รางวัล เกียรติบัตร “รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 160 รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด 10 ลำดับแรก และโล่เชิดชูเกียรติ “ต้นแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเชิงพื้นที่ รักษ์พงไพร สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563” สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 โล่  -/เนื้อหาข่าว โดยเพจโก้จัง สพฐ.