ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าจัดทำฐานข้อมูล รองรับการประเมิน ITA Online ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

***วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นายมูฮัมหมัดรออี มะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสือดัง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 21 โรง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3
***นายมูฮัมหมัดรออี มะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสือดัง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างเหมาะสม และขยายการประสานสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน ในความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน และให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่าและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

มนทิชา  แวซอเหาะ   ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี    ภาพ/รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th