สพป.ภูเก็ต อบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงการ EP for all PK

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ภูเก็ต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบสอนวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 49 โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงการ EP for all PK แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ทำให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคการสอน สามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวปาลิตา  ทองย่น ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ นางสาวสุจันทร์ญา ปราบโรค ครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร นางกนกวรรณ  กระบี่ทอง ครูโรงเรียนบ้านหมากปรก และนางดานิเอล  ประสิทธิสร ครูโรงเรียนบ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศ) สพป.สงขลา เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต