สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ระดมสมองครูจัดทำสื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษให้ักับนักเรียน

 

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนที่หลากหลายและการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษช่วงระดับชั้น ป.1 – ป. 3 จำนวน 91 โรงเรียน 91 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการสอน Phonics ให้นักเรียนมีพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักสากล โดยกระตุ้นให้ครูผู้สอนผลิตสื่อที่น่าสนใจ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นายนิพัฒน์ มณี กล่าวว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการสอนนักเรียนให้เก่งภาษาขึ้นอยู่กับวิธีการสอนและการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมบุคลากรครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1 – ป. 3 ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมได้เหมาะสม ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีเจตคติที่ดีและมีพื้นฐานมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน นำไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ พร้อมทั้งมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21