ถอดบทเรียนโรงเรียนสุจริต!! ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 รวมความคิดเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายนิพัฒน์  มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในอำเภอบ่อพลอย  อำเภอเลาขวัญ และอำเภอหนองปรือ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

นายนิพัฒน์  มณี ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ทั้งนี้มีนายนเรศ  จงอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ความเป็นมาของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ร่วมถอดบทเรียนในกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยเป็นการระดมความคิด อภิปรายร่วมกันในคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน