สพฐ.จัดอบรมหลักสูตร”การเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานครฯ


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร”การเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ”พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

โดยนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ยังได้กล่าวขอบคุณคณะของกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งคณะวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯโดยหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติและผู้ทำหน้าที่สามารถใช้จ่ายเงินของทางราชการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันและสามารถนำไปบูรณาการงานที่รับผิดชอบให้เป็นแนวทางเดียวกัน

อีกทั้งยังจะทำให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กับหน่วยตรวจสอบภายในจะสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยดีเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารการจัดการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ