สพฐ. อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.


วันที่ 15 กันยายน 2563 นายธีร ์ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 14 – 30 กันยายน 2553 จำนวน 8 รุ่น รวม 1,800 คน โดยมี นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมบรรยายพิเศษ ณ สีดา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

นายธีร ์ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กล่าวว่า นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มีข้อสั่งการเชิงนโยบายให ้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อฝึกอบรมให้ครูประจําชั้นเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง “1 โรงเรียน 1 นักจิตวิทยา (One School One Psychologist)”

ดังนั้น เพื่อให้ครูประจําชั้นมีความรู้ในบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จึงกําหนดให้มีการพัฒนาครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา ขึ้น จํานวน 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 14 – 30 กันยายน 2563 ดังนี้

วันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 อบรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 1 – 4 และเขตตรวจราชการส่วนกลาง จํานวน 225 คน และรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 17 – 18 จํานวน 225 คน

วันที่ 17 – 19 กันยายน 2563 อบรม รุ่นที่ 3 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8 – 9 จํานวน 225 คน และรุ่นที่ 4 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 15 – 16 จํานวน 225 คน

วันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 อบรม รุ่นที่ 5 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 12 – 14 จํานวน 225 คน และรุ่นที่ 6 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 5 – 7 จํานวน 225 คน
และวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 อบรม รุ่นที่ 7 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูประจําชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 – 11 จํานวน 225 คน และรุ่นที่ 8 มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 225 คน
รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 8 รุ่น จำนวน 1,800 คน