ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 148 คน โดยมีนายดีเด่น  ชัยชนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้น โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน และยังได้ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนพร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย