ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงาน Symposium โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ณ จ.อุดรธานี

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน Symposium โรงเรียนสุจริต กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย 3 เขตตรวจราชการ ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 10,เขตตรวจราชการที่ 11 และ เขตตรวจราชการที่ 12 (41 เขตพื้นที่การศึกษา) งานจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคคลาการทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ อีกทั้ง เป็นการดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการนี้ นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.สพท. ในเขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12 คณะครูและนักเรียน ร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน พิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี