สพม.24 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดคู่พัฒนาขอนแก่น-กาฬสินธุ์

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดคู่พัฒนาขอนแก่น-   กาฬสินธ์ุ โดยมีนักเรียนและครูเข้าปฐมนิเทศในครั้งนี้จำนวน 380 คน ได้แก่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  โรงเรียนอนุกูลนารี  และโรงเรียนกาญจนาภิเษก กาฬสินธ์ุ  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์ุ   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ