พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  หน่วยพัฒนา   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

วันอาทิตย์ที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  หน่วยพัฒนา   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษ  ระหว่างวันที่  ๔-๒๐  กันยายน  ๒๕๖๓    โดยมีผู้ผ่านการประเมินการพัฒนา  จำนวน  ๑๖๔  คน     ณ  ห้องประชุม  SK  Learning  Center  โรงเรียนสุขานารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา