พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร หน่วยพัฒนาที่ 32 (จ.สุรินทร์) พัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาสังกัด สพฐ.

                              ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มอบหมายให้  สพป.สุรินทร์  เขต 1  หน่วยพัฒนาที่  32 (จ.สุรินทร์) ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด สพฐ.  ระหว่างวันที่  6 – 20  กันยายน  2563  นั้น  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันที่  20  กันยายน  2563  จึงจัดพิธีปิด  และมอบมอบวุฒิบัตร  โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธาน