สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ นำโดย นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต ๖ และได้รับเกียรติจาก นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ และ ผศ.วรรณา เทียนมี ประธานมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาในสถานศึกษาต่อไป