ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฉันทนาวัณรถ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนฉันทนาวัณรถ อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียน 117 คน ปัจจุบันยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียน โอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้น โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน พร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย