ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหมากหุ่งขี้เหล็ก อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนหมากหุ่งขี้เหล็ก อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียน 148 คน ปัจจุบันยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียน โอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้น โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน การดำเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนพร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย