สพฐ. จัดประชุมทบทวนภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ สพฐ. .

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักใน สพฐ. และคณะทำงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะทำให้ได้ข้อมูลและวิธีการในการวิเคราะห์ภารกิจ หน้าที่ และอำนาจของสำนักต่างๆ ใน สพฐ. ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการจัดทำร่างแบบคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรมได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยหลักการสำคัญในวันนี้คือ พิจารณาปรับปรุงบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ปรับวิธีการทำงานให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และคำนึงถึงความสำคัญ จำเป็น ก่อนขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ โดยแนวคิดการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม หากต้องการปรับกลุ่มโดยไม่เพิ่มอัตรากำลังก็สามารถทำได้ เพื่อรองรับต่อภารกิจใหม่ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ
“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะทำให้การแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถนำไปสู่การดำเนินการในด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นายบุญเลิศ กล่าว

ด้าน นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบกับข้อเสนอของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับหลักการการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงรายละเอียดและขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยหลักการดังกล่าวมุ่งให้การบริหารราชการภายในส่วนราชการมีความคล่องตัว ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก และแนวโน้มที่สำคัญในอนาคต

ดังนั้น เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายใน สพฐ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นการจัดการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สพฐ. มีการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้เป็นไปตามแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ถูกต้อง เหมาะสม และมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณ อาทิ นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 นายสุเพียร เจียรวาปี นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวสิริลักษณ์ คัคโนภาส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. และนายสารสิน ศิริถาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ สำนักงบประมาณ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการ การจัดกรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และการวางแผนการบริหารงบประมาณจากการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้อีกด้วย