สพป.ปข.1มุ่งผลสัมฤทธิการจัดเรียนรู้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

วันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีนายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน กว่า 40 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1