ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ หากสนใจรับสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฯ