อบรมสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการเปิดโลกนวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการเปิดโลกนวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 44 โรงเรียน ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์