อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning

13 กันยายน 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning ณ ห้องประชุมประดับพลอย โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 ของ สพฐ. ได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning เพื่อต้องการเปลี่ยนกระบวนการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ของครู ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และสืบหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถจดจําสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างยาวนาน คงทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาครู 5 กลุ่มสาระหลัก ในด้านการจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” ให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
2. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ ความถนัด และมีความสุขกับการเรียนรู้
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสม
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก โรงเรียนละ 5 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 150 คน
รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 13 กันยายน 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนในสหวิทยาเขต พระขัติยะวงษา สาเกตนคร เมืองเกษปทุม และโรงเรียนในสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ 3 โรงเรียน
รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 14 กันยายน 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนในสหวิทยาเขต ทุ่งกุลาทอง เมืองแสนสามารถวิทย์ ศิลาทอง และโรงเรียนในสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ 6 โรงเรียน
สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในการอบรมครั้งนี้คือ ดร.สัมภาษณ์ คําผุย อดีตประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 12 และ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.27 และในการจัดอบรมครั้งนี้

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพม.27