สพป.ปข.1 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผอ.สพป.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ดำเนินการสำรวจสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ที่มีความพร้อมในการนำเมล็ดพันธ์ขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ให้การศึกษาสืบต่อไป โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน 10 ราย และเกษตรกรตัวอย่างระดับอำเภอ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย มีพันเอกอิทธิกร ศิริวัลย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ตัวแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลงได้ผลดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์ พระราชทาน นำไปช่วยฟื้นฟูที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่