สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดใช้แดนภาคใต้ และโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOE CUP) ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ธ.ค.2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เดินทางมาที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเตล อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดใช้แดนภาคใต้ และโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOE CUP) ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้  ซึ่งสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินโครงการตามนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาและมอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และปัจจุบันได้ขยายโครงการไปสู่โรงเรียนในพื้นที่จำนวน 12 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,436 คน นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำพักนอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) โดยกำหนดให้ 1 อำเภอ มีโรงเรียนประจำพักนอนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียนและโรงเรียนประจำพักนอนระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน รวม 73 โรงเรียน ซึ่งปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำพักนอน รวม 37 อำเภอ ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 35 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 29 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 64 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 4,329 คน และอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOE CUP) ครั้งที่ 2 ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOE CUP) ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดประเภทกีฬาการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล จากความสำคัญของโครงการตามนโยบายดังกล่าวสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOE CUP) ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการตามนโยบายของรัฐบาลได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันภายใต้โครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ คือ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและในฐานะผู้แทนพิเศษรัฐบาล ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าโครงการสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการอยู่มีความเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนอย่างมากแล้ว แต่ยังคงต้องพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณนักเรียน การส่งเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร การพัฒนาการบริหารจัดการของแต่ละองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตนหวังว่าการประชุมในวันนี้ทุกท่านจะร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการให้ครบถ้วนรอบด้าน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการรับนักเรียนจนนักเรียนจบการศึกษาในแต่ละระดับ และขอให้ปฏิบัติงานด้วยการคำนึงถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดสิ่งดีมาทดแทน งานที่ปฏิบัติอยู่ดีแล้วก็อย่าหยุดพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น

 

 

ภาพ/กุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์ สพป.ยะลา เขต 1
ข่าว/มนทิชา แวซอเหาะ
www.pattani3.go.th