สปพ. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนผลการประเมินคุณธะรและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อนำผลการถอดบทเรียนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยกำหนดประชุม ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาสรุปผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)