สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

    วันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี นายชาญชิต ทัพหมี และนายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างค่านิยมที่ดีให้บุคลากรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง