สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าพัฒนาครูปฐมวัย

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้อาจารย์ณัฐพร ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.นราธิวาส 3 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต 3

***การอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสถานศึกษาปฐมวัย จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระบบสองภาษาและสาธิตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) และเทคนิคการคัดเลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ตามระดับชั้นวัย ต่อมาได้แบ่งกลุ่มตามระดับชั้นวัย เขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนการสอนระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) และได้มีการสาธิตการสอนตามกลุ่มสาระและตามระดับชั้นวัยและจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th