สพป.ปัตตานี เขต 3 อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจ สามารถศึกษาวิถีชีวิต ครอบครัว สภาพความเป็นจริงของนักเรียน และให้การช่วยเหลือดูแลตามความเหมาะสมและจำเป็นได้ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นครูผู้รับผิดชอบทุกโรง โรงละ 1 คน รวมจำนวน 67 คน ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th