โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายนิพัฒน์ มณี ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมถอดบทเรียน สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 16 โรงเรียน เพื่อสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการโรงเรียนสุจริต)

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA Online เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เป็นการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต โดยมีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีภารกิจหลัก คือ มุ่งเน้นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และดำเนินงานตามแนวทางแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผ่านกิจกรรม

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร และนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม

นายนิพัฒน์ มณี ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า จากการรายงานของผู้ดำเนินการจัดโครงการ ทำให้ทราบว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) นั้น เป็นกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ และ สพฐ. ได้นำเครื่องมือดังกล่าวมาขยายผล โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรกที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โดยการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการถอดบทเรียน สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดเพื่อขยายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับ IIT (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) EIT (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) ต่อไป