กิจกรรมการถอดบทเรียน ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน ITA Online


วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น – 16.30 น. ดร.เอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานและวิทยากรจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน76 คน ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1