“การประชุมสัมมนาโครงการรับฟังแนวคิด การสะท้อนการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 36 เขตพื้นที่ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ,เพชรบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาโครงการรับฟังแนวคิด การสะท้อนการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ณ โรงแรมปาล์มรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 36 เขตพื้นที่ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ,เพชรบุรี เขต 1 เพื่อรับฟังแนวคิดการสะท้อนการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้สูงขึ้น