งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ “สู่ความเป็นอัจฉริยภาพของน้อง…ตานี 1” ระดับศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านควนคูหา นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ “สู่ความเป็นอัจฉริยภาพของน้อง…ตานี 1” ระดับศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร โดยมี นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ “สู่ความเป็นอัจฉริยภาพของน้อง…ตานี 1” ระดับศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร มีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร ทั้ง 12 โรง เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET,NT,RT และ I-NET เป็นลำดับที่ 1-3 และกิจกรรมนิทรรศการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ให้นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทักษะทางวิชาการ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และยังส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอีก