ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติไปปรับใช้

นายกีรติ  วงศ์อัครวินท์  ศึกษานิเทศก์ สพม.15  ได้รับมอบหมายจากนายสุธี  บุญญะถิติ  ผอ.สพม.15  ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่  ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2563  ทั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดฯที่เป็นพื้นที่นวัตกรรม เข้าร่วมคือโรงเรียนสุไหงโกลกและโรงเรียนบาเจาะ ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดย นายพิทักษ์ โสตถยาคม  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ …ภาพ – ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์