สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กดารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงกาพัฒนาศักยภาพครูู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 351 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 จำนวน 178 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 จำนวน 172 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพของครูมืออาชีพเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3 โดยมีวิทยากร ดังนี้ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู โดย พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ,ดร.(พระมหาปรีดา) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อาจารย์กาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช / การบริหารจัดการชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย นายประดิษฐ์ ทองคำปลิว / การเตรียมรับการประเมิน 4 ครั้ง โดย นายสันติ ทะเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้/ ครูในศตวรรษที่ 21 โดย นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหมอบุญ / การจัดการเรียนการสอน โดย นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเกาะจาก / การใช้ภาษาและเทคโนโลยี โดย นายจตุรงค์ ยอดระบำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัวหลุง ดร.ชูชาติ พิเภก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ / หลักสูตรการประกันคุณภาพ โดย ดร.วรวรรณ สังสัพพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ / วินัยและการรักษาวินัย โดย นางจุรีรัตน์ สงณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี / การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม โดย นางประเไพพิศ ไชยเดช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมดวยวิทยากรพี่เลี้ยง สพป.นศ.3