ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวยหลง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวยหลง อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียน 50 คน มีนายวิสิฐ  รัตนะคุณ ผอ.โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา รักษาราชการผู้บริหารโรงเรียน โอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้น โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน และได้ตรวจสอบอาคารเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย