รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมเสวนาขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมเสวนา เรื่อง แนวทางการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14 จังหวัดภาคใต้) ในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จําต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” และได้ค่าจ้างเพียงอัตราแรงงานขั้นต่ำ ให้มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ทุกจังหวัดได้เริ่มดําเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าจังหวัดที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการ มีปัจจัยสําคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด / รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ความร่วมมือของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และ 3. บทบาทของครูแนะแนว สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมกับหารือแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป