สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรม 5 ส

วันที่ 6 ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรม 5 ส และบรรยายพิเศษ ต่อจากนั้นเป็นการสรุปกิจกรรมประสานงานประสานใจที่ได้ดำเนินกิจกรรมไปเมื่อวันที1-2พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ให้แต่ละสายจำนวน 22 สายนำเสนอ ต่อจากนั้นนางกรรณิการ์  นันติ ผอ.กลุ่มอำนวยการบรรยายมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ลำดับท้ายสุดเป็นการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ตามบริเวณพื้นที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ