ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมจัดกระบวนการเรียนการสอน

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมีความรักชาติถูกทาง โดยมีนายอับดุลฮาลิม สะแมบากอ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนายเสถียร  สำราญ  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.ปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมเพนดูล่า 3 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) นี้ เป็นหลักสูตรที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.หลักสูตรอุดมศึกษา 3.หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 4.หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 5.หลักสูตรโค้ช โดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย 4 ชุดวิชา ได้แก่ 1.การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3. STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4. พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม และในส่วนของกระทรวงศึกษา ห้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ตำราเรียน ครูอาจารย์และรายละเอียดหลักสูตร เพื่อนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย

มนทิขา  แวซอเหาะ   ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์ บลูกาวาลี     รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th