สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เตรียมพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายภาณุพงศ์ พนมวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการศึกษา และ ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงปริมาณและสารสนเทศ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยาพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน จำนวน กว่า 200 คนเข้าร่วมการอบรม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการบริหารงบประมาณ และใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีคุณภาพ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ รวมทั้งการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ด้วยระบบ eMENSCR ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่