อบรมเชิงปฏิบัติการงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 ธ.ค.2561 เวลา 08.30 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบรรยายพิเศษ หน้าที่/บทบาท ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานราชการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 194 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ จาก ผอ.กลุ่ม ของ สพป.สงขลา เขต 3 ได้แก่ แผน  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน จาก ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องงานพัสดุ จาก ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ งานข้อมูลสารสนเทศ จาก ผอ.กลุ่มนโยบายและ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV จากผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  PLC และการสร้างเครือข่าย จาก ผอ.กลุ่มอำนวยการ การกำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลงาน จาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา