ฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบgเงินทุน เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่มห่ม นักเรียนเดือดร้อน ฉุกเฉิน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุมาลี ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมทีมเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 มอบเงินทุนช่วยเหลือ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และ เครื่องนุ่งห่ม ช่วยเหลือนักเรียน กรณีเดือดร้อน ฉุกเฉิน แก่ เด็กหญิง กนกทิพย์ แป้นทับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังสาร  อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับแม่ ไม่มีบ้านพักเป็นของตนเอง อาศัยเพิงพักของเพื่อนบ้านอยู่อาศัย และเด็กหญิงเรรุกา จันทเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย อำเภอเนินมะปราง ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับยาย สภาพบ้านพักไม่มั่นคง ปลอดภัย
ทั้งนี้ เงินทุนช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค บริโภค และเครื่องนุ่มหุ่ม ได้รับการบริจาคจากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 และผู้มีจิตเมตตา เพื่อแบ่งเบา ลดภาระแก่ครอบครัวนักเรียนทั้งสอง สร้างโอกาสทางการศึกษา และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนได้ตั้งใจเรียน มีความเป็นอยู่  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น